Anvisningar  

Topelius texter är inte nystavade: för att hitta t.ex. 'kvinnor', sök efter 'qvinnor'/'quinnor' eller använd suddig sökning.
Sök igen   Nollställ

Förekomster


Antal textstycken som innehåller träffar på “Ekman, Robert Wilhelm (1808–1873)”: 76

Visar träffar 1-76

Boken om vårt land, Förord till Lärare och Lärarinnor
LÄSTEXT, Historia och geografi, 1875-00-00

10 ... dels efter stålstick och lithografier, dels efter originala handteckningar af Ekman m. fl. Endast de betydande kostnader, som skulle hafva fördyrat bokens pris – h ...

Boken om vårt land, Andra Läsningen. Folket.
LÄSTEXT, Historia och geografi, 1875-00-00

239 Målaren Ekman har aftecknat den stuga i Savolaks, som bilden visar oss. Der är den stora spisel ...

Boken om vårt land, Fjerde Läsningen. Berättelser från Finlands katolska tid.
LÄSTEXT, Historia och geografi, 1875-00-00

24 ... a krigare och biskop Henrik, som döper Tavasterne. Samma bild finnes målad af R. V. Ekman i Åbo domkyrka.

Boken om vårt land, Sjette Läsningen. Berättelser från Finlands nyare tid.
LÄSTEXT, Historia och geografi, 1875-00-00

211 ... konst ännu brödlös i Finland. Från Italien återkom en ung Finne, som hette Robert Ekman, och hade mod att qvarstadna som ritlärare i Åbo. Han blef målarekonstens rätte grundläggare i vårt land, genom sitt föredöme och sina lärjungar. Ekman har brutit en bred väg för sina efterföljare, genom de första historiska bilde ...

En resa i Finland, 8. En vinterqväll i Somero
LÄSTEXT, Historia och geografi, 1872-02-00

1 (R. W. Ekman.)

3 När Finlands främste historie-målare, den riktbegåfvade Robert Wilhelm Ekman, återvände från Rom, beslöt han att måla sitt lands folk. Under sina resor i ...

En resa i Finland, 11. På väg till Jääskis kyrka
LÄSTEXT, Historia och geografi, 1872-02-00

1 (R. W. Ekman.)

En resa i Finland, 14. Bengt Lyytinen sjunger i Savolaks
LÄSTEXT, Historia och geografi, 1872-02-00

1 (R. W. Ekman.)

En resa i Finland, 17. En smedja i närheten af Åbo
LÄSTEXT, Historia och geografi, 1872-02-00

1 (R. W. Ekman.)

2 ... mycket intresse underrättad om priset på rofvor. I detta ögonblick inträder Ekman.

3 ... gonen och kommer nu för att byta några skämtsama ord med sin vän smeden, ty Ekman studerar folktyperna i alla riktningar och har en särskild förkärlek för smede ...

4 Ekman är en afgjord idealist, och vare det sagdt till hans ära, ty detta hindrar honom icke att, såsom här, med en stor samvetsgrannhet afbilda de mest prosaiska föremål. Men om en realist ville anmärka, att i denna smedja endast kolen äro rätt sotiga och att man särskildt i den unge lärlingens person vore böjd att misstänka en förklädd flicka, så kunna vi derpå endast svara, att han, som ensam kunde bemöta inkastet, finns icke mer. Smeden sjelf är deremot en lifslefvande typ, och hvem igenkänner icke i bondens hela uttryck den mästerliga humor, som endast Ekman har förmått uppfånga i en trumpen, trumfig finsk fysionomi och som finns der i ...

5 ... ; han kufvar äfven sitt hårda öde, han är »sin lyckas smed.» Detta visste Ekman: han kände sitt folk och sin finska myth, han ville ej att smeden skulle saknas i ...

En resa i Finland, slutord
LÄSTEXT, Historia och geografi, 1872-02-00

3 ... m för densamma målad originaltafla i olja. Holmbergs landskap från Birkkala, Ekmans Lyytinen och Janssons kajuta äro de enda, som kopierats efter äldre original.

Finland framställdt i teckningar, I. Egentliga Finland
LÄSTEXT, Historia och geografi, 1845-12-31

185 ... förklaring, målad af Westin – i det vackra choret, bestämdt att prydas af Ekmans alfrescomålningar. Allt i detta sublima tempel – höjden, klarheten, byggnadens ...

Föreläsning Ht1862, Sjuttonde Föreläsningen. 6/12 62.
LÄSTEXT, Historia och geografi, 1862-09-00

9 ... uta på St Eriks tapet, och i våra dagar har den blifvit illustrerad med en af Ekmans bekanta freskomålningar i Åbo domkyrka. – obs. I denna sin första början var ...

Manuskript: Föreläsning Ht1862 - Coll.244.126 ht 1862, Sjuttonde Föreläsningen. 6/12 62.
MANUSKRIPT, Historia och geografi

9 ... uta på St Eriks tapet, och i våra dagar har den blifvit illustrerad med en af Ekmans bekanta freskomålningar i Åbo domkyrka. – obs. I denna sin första början var ...

Föreläsning Ht1863, Fjerde Föreläsningen 9/10 63.
LÄSTEXT, Historia och geografi, 1863-09-00

24 ... ngar läto döpa sig. Minnet af Kuppis dop har nyligen blifvit förvaradt bland Ekmans freskomålningar i Åbo domkyrka.

Manuskript: Föreläsning Ht1863 - Coll.244.126 ht 1863, Fjerde Föreläsningen 9/10 63.
MANUSKRIPT, Historia och geografi

26 ... ngar läto döpa sig. Minnet af Kuppis dop har nyligen blifvit förvaradt bland Ekmans freskomålningar i Åbo domkyrka.

Föreläsning Vt1867, Sjette Föreläsningen. 11/2 67.
LÄSTEXT, Historia och geografi, 1867-01-00

2 ... uppgift, emedan de väl ha karakter, men icke, l.eller blott otydligt, en form. Ekman, Sjöstrand, W. Rbg, Allt detta utvisar icke en ålderdomssvaghet, utan en ungdoms ...

Manuskript: Föreläsning Vt1867 - Coll.244.129 vt 1867, Sjette Föreläsningen. 11/2 67.
MANUSKRIPT, Historia och geografi

2 ... uppgift, emedan de väl ha karakter, men icke, l.eller blott otydligt, en form. Ekman, Sjöstrand, W. Rbg, Allt detta utvisar icke en ålderdomssvaghet, utan en ungdoms ...

Inledning till Finland i 19de seklet
INLEDNING, Historia och geografi

74 ... r Lauraeus) och från seklets mitt: Ferdinand von Wright (tre fågelmotiv) samt Robert Wilhelm Ekman och Werner Holmberg (vardera fyra målningar).

102 ... dare för landskapen och att han ville ha »Edelfelts fula käring» ersatt med R. W. Ekmans målning av Greta Haapasalo spelande kantele från 1840-talet. Mechelin försvarad ...

... 1919)4kap. I Albert Edelfelt (1854–1905)37kap. I, II, IV, VI, VII, VIII, X Robert Wilhelm Ekman (1808–1873)4kap. III, VIII Magnus Enckell (1870–1925)1kap. II Axel Gallén ( ...

Inledning till Zacharias Topelius korrespondens med förlag och översättare
INLEDNING, Brev

40 ... i kontakt med Topelius brevledes, 120 brev är kända. Av dem är 65 skrivna av Robert Wilhelm Ekman och 13 av Adolf von Becker – båda illustratörer till En resa i Finland. Ett mi ...

Manuskript: Konstnärens maka - Ms: NB Coll.244.110, Vild Skog, s. 12.
MANUSKRIPT, Lyrik

6 ... , En vissnad krans på hennes bår, En enkel skrift på grafvens sten, När Ekmans minne lefver, / Så länge Finlands konst består.

Robert Wilhelm Ekman
LÄSTEXT, Lyrik, 1874-00-00

Robert Wilhelm Ekman.

2 ... , Finnbergs duk var enka, / Och blyg och tvekande gick Magnus Wright. / Men Robert Ekman band de brutna länkar, / Han tog den faderlösa penseln opp; / Allt – eller ...

11 I tretti år bar Robert Ekman striden, / I trots, förtviflan, seger, nederlag. / Hans goda fé, hans maka, ...

16 Då skola andra följa Ekmans bana / Och öppna himmelsvidt för framtidsdag / De nya verldar, dem han djerf ...

17 ... r, blir hans bautasten. / Och derför må vi lifvets kamp ej sörja, / När Robert Ekman kämpat ut sin strid / Och fallit på sitt verk vid tröskeln af den tid, / So ...

Manuskript: Robert Wilhelm Ekman - Ms 1: NB Coll.244.151, s. 268 f.
MANUSKRIPT, Lyrik

Till R. W. Ekman. 1869.

2 ... e trettiårige i ålderns blomma, / Som kalla honom gubbe, räkna ut, / Att Ekmans pojkstreck lända ej till fromma, / Och dessa pojkstreck vilja ej ta slut. / D ...

3 Är Ekman gammal, hvar ha vi de unge? / Jag ser ej till dem, – ser ej någon ann, / So ...

7 Men då är Ekman död; – då skall en annan / Hans vägar plöja uti mythens natt Och kanske skryta, att det ju är han, Den nye, som fann vägen i en öken Och vira Ekmans lager omkring pannan / Och skryta att han skuggorna fått fatt. / Och folk ska ...

Manuskript: Robert Wilhelm Ekman - Ms 2: NB Coll.244.107, s. 313 f.
MANUSKRIPT, Lyrik

Robert Wilhelm Ekman.

2 ... e trettiårige i ålderns blomma, / Som kalla honom gubbe, räkna ut, / Att Ekmans pojkstreck lända ej till fromma, / Och dessa pojkstreck vilja ej ta slut. / D ...

3 Är Ekman gammal, hvar ha vi de unge? / Jag ser ej till dem, – ser ej någon ann, Som k ...

7 Och då är Ekman död. Då skall en annan / På Ekmans dukar måla myth och folk / Och vira Ekmans lager stolt kring pannan / Och kalla sig det finska folkets tolk. / Och claque ...

Manuskript: Robert Wilhelm Ekman - Ms 3: NB Coll.244.107, s. 317 f.
MANUSKRIPT, Lyrik

Robert Wilhelm Ekman.

2 ... e trettiårige i ålderns blomma, / Som kalla honom gubbe, räkna ut, / Att Ekmans pojkstreck lända ej till fromma, / Och dessa pojkstreck vilja ej ta slut. / D ...

3 Är Ekman gammal, hvar ha vi de unge? / Jag ser ej till dem, ser ej någon ann, / Som ka ...

8 Och då är Ekman död. Då skall en annan / På Ekmans dukar måla myth och folk / Och vira Ekmans lager stolt kring pannan, / Och claquen kallar honom Finlands tolk. / Men då skall folket svara: Ekmans snille / Var det, som väckte gudarne till lif, / Och han har dignat under dag ...

Manuskript: Robert Wilhelm Ekman - Ms 4: NB Coll.244.166, Vild Skog II, s. 26, 16.
MANUSKRIPT, Lyrik

R. V. Ekman. 1873.

4 Sent skall den dagen gry, nar / När det förunnadt blir en / Att få, som Ekman, bana nya / Och stupa sjelf vid tröskeln af sitt mål.

5 Ekman.

Manuskript: Robert Wilhelm Ekman - Ms 5: Manuskript i privat ägo
MANUSKRIPT, Lyrik

Robert Wilhelm Ekman.

2 ... eus, Finnbergs duk var enka / Och blyg och tvekande gick Magnus Wright. / Men Robert Ekman band de brutna länkar, / Han tog den faderlösa penseln opp; Allt – eller näs ...

11 I tretti år bar Robert Ekman striden / I trots, förtviflan, seger, nederlag. Hans goda fé, hans maka gick ur ...

16 Då skola andra följa Ekmans bana, / Och öppna himmelsvidt för framtids dag. / De nya verldar, dem han djer ...

17 ... ver, blir hans bautasten. / Och derför må vi lifvets kamp ej sörja. / När Robert Ekman kämpat ut sin strid / Och fallit på sitt verk vid tröskeln af den tid, / Som ...

Manuskript: Robert Wilhelm Ekman - Ms 6: NB Coll.244.107, s. 321 f.
MANUSKRIPT, Lyrik

Robert Wilhelm Ekman.

2 ... , Finnbergs duk var enka, / Och blyg och tvekande gick Magnus Wright. / Men Robert Ekman band de brustna länkar, / Han tog den faderlösa penseln opp: / Allt – elle ...

11 I tretti år bar Robert Ekman striden / I trots, förtviflan, segrar, nederlag. Hans goda fé, hans maka, gic ...

16 Då skola andra följa Ekmans bana / Och öppna himmelsvidt för framtidsdag / De nya verldar, dem han djerf ...

17 ... r, blir hans bautasten. / Och derför må vi lifvets kamp ej sörja, / När Robert Ekman kämpat ut sin strid / Och fallit på sitt verk vid tröskeln af den tid, / So ...

Simeon Levis resa
LÄSTEXT, Prosa

79 ... biskopars och storfurstars bilder i marmor. Här finnes äfven det så kallade Ekmanska galleriet, som i 64 stora väggmålningar framställer den fordna finska gudasagan ...

153 ... , vinterstycken m. m.; sedermera mythiska figurer (till en del kopierade efter Ekmansgalleriet i Åbo); sedermera landskap af en förvånande fulländning, bland hvilka ...

ZT– Topelius, Catharina Sofia 17.3.1868
LÄSTEXT, Brev, 1868-03-17

5 ... ett f. m. kaffe, objuden – annars ingen enda visit, utom något besök hos Ekman. Det är högst oartigt, men utom den dyrbara tiden, så tycker jag mest om att si ...

Manuskript: ZT– Topelius, Catharina Sofia 17.3.1868 - Br2081
MANUSKRIPT, Brev

5 ... ett f. m. kaffe, objuden – annars ingen enda visit, utom något besök hos Ekman. Det är högst oartigt, men utom den dyrbara tiden, så tycker jag mest om att si ...

ZT– Topelius, Catharina Sofia 18.5.1868
LÄSTEXT, Brev, 1868-05-18

2 ... t de bedja Emili med. Från Åbo ha vi fått bjudning till både Indrenius och Ekman för thorsdag qväll. Antingen vi nu skrifva från Stockholm eller Lund, skall Mam ...

Manuskript: ZT– Topelius, Catharina Sofia 18.5.1868 - Br2088
MANUSKRIPT, Brev

2 ... t de bedja Emili med. Från Åbo ha vi fått bjudning till både Indrenius och Ekman för thorsdag qväll. Antingen vi nu skrifva från Stockholm eller Lund, skall Mam ...

ZT– Topelius, Catharina Sofia 20.9.1863
LÄSTEXT, Brev, 1863-09-20

3 ... salen voro fotografer på läktarne och aftogo hela församlingen. Dessutom är Ekman hitkallad att måla ceremonin på rikssalen och får 3000 rubel, utom fri resa. ...

Manuskript: ZT– Topelius, Catharina Sofia 20.9.1863 - Br1830
MANUSKRIPT, Brev

3 ... salen voro fotografer på läktarne och aftogo hela församlingen. Dessutom är Ekman hitkallad att måla ceremonin på rikssalen och får 3000 rubel, utom fri resa. ...

ZT– Topelius, Catharina Sofia 31.5.1868
LÄSTEXT, Brev, 1868-05-31

1 ... gjorde några besök, Emili hos Appelgrens, jag hos bispen och domprosten samt Ekman. När vi kl. ½ 3 fredag morgon fortsatte resan på Aura, voro i Åbo, liksom i H ...

Manuskript: ZT– Topelius, Catharina Sofia 31.5.1868 - Br2089
MANUSKRIPT, Brev

1 ... gjorde några besök, Emili hos Appelgrens, jag hos bispen och domprosten samt Ekman. När vi kl. ½ 3 fredag morgon fortsatte resan på Aura, voro i Åbo, liksom i H ...

ZT– Topelius, Catharina Sofia 4.12.1863
LÄSTEXT, Brev, 1863-12-04

2 ... m möjligt, nemligen 7 utmärkt vackra, men dyra trädsnitt från Leipzig efter Ekmans teckningar – de kosta mig 140 rubel, och dessutom har jag beställt några här. ...

Manuskript: ZT– Topelius, Catharina Sofia 4.12.1863 - Br1836
MANUSKRIPT, Brev

2 ... m möjligt, nemligen 7 utmärkt vackra, men dyra trädsnitt från Leipzig efter Ekmans teckningar – de kosta mig 140 rubel, och dessutom har jag beställt några här. ...

ZT– Topelius, Catharina Sofia 8.10.1863
LÄSTEXT, Brev, 1863-10-08

15 ... och brorson ha varit två lördagsqvällar hos oss. Sist äfven Albert Heikel. Ekman har varit tre qvällar hos oss, hans fru engång. Hvarken Rosenkampffs eller Borgs ...

Manuskript: ZT– Topelius, Catharina Sofia 8.10.1863 - Br1833
MANUSKRIPT, Brev

15 ... och brorson ha varit två lördagsqvällar hos oss. Sist äfven Albert Heikel. Ekman har varit tre qvällar hos oss, hans fru engång. Hvarken Rosenkampffs eller Borgs ...

ZT–Edlund, G. W. 16.6.1874
LÄSTEXT, Brev, 1874-06-16

1 ... g Finland, framst. i Teckningar, En Resa i Finland samt 2 originalteckningar af Ekman m. m., anhållande att sedermera, såsnart sig göra låter, få dessa verk och b ...

Manuskript: ZT–Edlund, G. W. 16.6.1874 - Br3124
MANUSKRIPT, Brev

1 ... g Finland, framst. i Teckningar, En Resa i Finland samt 2 originalteckningar af Ekman m. m., anhållande att sedermera, såsnart sig göra låter, få dessa verk och b ...

ZT–Edlund, G. W. 30.7.1874
LÄSTEXT, Brev, 1874-07-30

4 ... en (efter vignetten till Franzéns Skaldestycken) – Beckers Österbottningar, Ekmans Karelare m. fl.

Manuskript: ZT–Edlund, G. W. 30.7.1874 - Br3125
MANUSKRIPT, Brev

4 ... en (efter vignetten till Franzéns Skaldestycken) – Beckers Österbottningar, Ekmans Karelare m. fl.

ZT–Thunberg, B. A. 3.8.1855
LÄSTEXT, Brev, 1855-08-03

1 Jag mins ej om jag nämnt för dig att Ekman målar åt mig en tafla ur Regina v. Emmeritz. Den är nu färdig, och af det öf ...

Manuskript: ZT–Thunberg, B. A. 3.8.1855 - Br3099
MANUSKRIPT, Brev

1 Jag mins ej om jag nämnt för dig att Ekman målar åt mig en tafla ur Regina v. Emmeritz. Den är nu färdig, och af det öf ...Antal textstycken som innehåller träffar på “Ekman, Robert Wilhelm (1808–1873)”: 76

Visar träffar 1-76

Avgränsa sökresultat

Genre

Lyrik (31 träffar)
Historia och geografi (24 träffar)
Brev (19 träffar)
Prosa (2 träffar)

Utgåva

Nya blad och Ljung (31 träffar)
Brev (19 träffar)
En resa i Finland (10 träffar)
Föreläsningar i geografi och historia (6 träffar)
Naturens Bok och Boken om Vårt Land (4 träffar)
Finland i 19de seklet (3 träffar)
Noveller (2 träffar)
Finland framställdt i teckningar (1 träff)

Texttyp

Manuskript (38 träffar)
Lästext (34 träffar)
Inledningar (4 träffar)

Decennium

1840 (1 träff)
1850 (1 träff)
1860 (9 träffar)
1870 (21 träffar)

Avgränsningar för brev

Avsändare

Topelius, Zacharias (11 träffar)
Topelius, Zacharias & Emilie (1 träff)

Mottagare

Topelius, Sofia (6 träffar)
Edlund, G. W. (4 träffar)
Thunberg, B. A. (2 träffar)

Avsändarort

Helsingfors (4 träffar)
Karis-Lojo (2 träffar)
NyCarleby (2 träffar)
Åbo (1 träff)
Lund, Sverige (1 träff)

Mottagarort

Nykarleby (6 träffar)
Helsingfors (2 träffar)

Utgåvan är licensierad enligt Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0).

Nytt digitalt läromedel för grundskolan – ett lätt och skojigt sätt att bekanta sig med Zacharias Topelius, hans författarskap och samtid

Topelius för lågstadiet riktar sig till grundskolans lägre årskurser, särskilt årskurs 5 och 6, och utgår från texter av Topelius. Läromedlet är fritt tillgängligt på gratis.laromedel.fi. För dig som undervisar i modersmål och litteratur eller historia finns också Topelius för gymnasiet, även det gratis.

Läromedlen har tagits fram av Schildts & Söderströms Läromedel (S&S) på uppdrag av och i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

Den finska versionen av Boken om Vårt Land, Maamme kirja, finns nu som digital utgåva

Utgåvan är ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och Finska Litteratursällskapet (SKS) och den är fritt tillgänglig på maammekirja.fi.