Anvisningar  
Om utgåvan
Finansiering
 

Finansiering och samarbetspartner

Svenska litteratursällskapet i Finland är huvudfinansiär för Zacharias Topelius Skrifter, enligt beslut av sällskapets styrelse 2005. Utgåvan är omfattande – troligen den största i Svenska litteratursällskapets historia – och förutsätter medfinansiering av externa samarbetspartner. SLS eftersträvar därför aktivt att etablera samarbetsformer med andra institutioner som fonder, stiftelser, universitetsinstitutioner, arkiv o.s.v. Den bärande idén är att andra samarbetspartner stöder utgåvan finansiellt under bestämda tidsperioder (t.ex. 3–5 år) eller genom andra former av medverkan.

Finska Vetenskaps-Societeten förband sig som första samarbetspartner att stöda Zacharias Topelius Skrifter 2006. 

Kultur och undervisningsministeriet har beviljat Zacharias Topelius Skrifter ett specialunderstöd för forskning och för utveckling av utgåvans digitala arbetsmetoder och nätmaterial.

Svenska kulturfonden anslöt sig våren 2007 till raden av externa finansiärer inom Zacharias Topelius Skrifter genom att bevilja ett allmänt understöd för utgåvan.

Finska Kulturfonden har understött det delområde inom Zacharias Topelius Skrifter som består av Topelius publicerade verk och manuskript om Finlands historia och geografi.

Svenska Folkskolans Vänner har understött delområdet Barn- och ungdomslitteratur inom utgåvan under perioden 2008-2010.

Nationalbiblioteket tillhör utgåvans samarbetspartner och bistår redaktionen med en rad tjänster och praktiska arrangemang. Som förvaltare av Topeliussamlingen innehar Nationalbiblioteket en central roll för Zacharias Topelius Skrifter.

Statens konstmuseum och dess enheter, Centralarkivet för bildkonst och Konstmuseet Ateneum, tillhör sedan januari 2009 utgåvans samarbetspartner. Parterna har överenskommit om ömsesidigt samarbete inom ramen för ZTS.

 

Utgåvan är licensierad enligt Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0).

Nytt digitalt läromedel för grundskolan – ett lätt och skojigt sätt att bekanta sig med Zacharias Topelius, hans författarskap och samtid

Topelius för lågstadiet riktar sig till grundskolans lägre årskurser, särskilt årskurs 5 och 6, och utgår från texter av Topelius. Läromedlet är fritt tillgängligt på gratis.laromedel.fi. För dig som undervisar i modersmål och litteratur eller historia finns också Topelius för gymnasiet, även det gratis.

Läromedlen har tagits fram av Schildts & Söderströms Läromedel (S&S) på uppdrag av och i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS).

Den finska versionen av Boken om Vårt Land, Maamme kirja, finns nu som digital utgåva

Utgåvan är ett samarbete mellan Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) och Finska Litteratursällskapet (SKS) och den är fritt tillgänglig på maammekirja.fi.